EARTH CHARTER

Idụ ike n’ọrụ nke Nkwekorị’ta ụwa

Nchepụta Nkwekọrita ụwa Nigeria

 
 
Earth Charter Worldwide